Лисичанський педагогічний коледж
 
 

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ «МОЛОДІЖНОГО МЕДІАЦЕНТРУ.UA»

 

Екологічний рух

 

Мета: формування у студентів наукового світогляду, екологічної свідомості і культури; навчання свідомого бачення взаємодії об’єктів живої та неживої природи; розробка й проведення досліджень з питань екології довкілля нашого регіону; пропагування й проведення природоохоронних заходів; вивчення біорізноманіття Луганської області; проведення екологічного моніторингу; впровадження концепції систематичної екологічної освіти у навчальному закладі; проведення екологічних акцій та просвітницько-інформаційних годин; залучення студентської молоді до участі у конференціях, семінарах, тренінгах; прищеплення дбайливого ставлення до об’єктів живої природи.

Завдання: навчати студентів впізнавати у природі вивчені живі об’єкти, бачити ознаки їх пристосування до умов існування, біологічні ритми, пояснювати екологічне значення; формувати у студентів навички перенесення екологічних знань у реальне життя; формувати уміння проводити спостереження, дослідження, аналіз і обробку даних, отриманих у процесі роботи; активізувати студентську молодь до природоохоронної діяльності; виховувати екологічну культуру поведінки людини як частини загальної культури, взаємин людей і позитивного ставлення людини до природи..

Напрямкии діяльності:

 • робота на екологічній стежці «Дивосвіт навколо нас»
 • участь у екологічних акціях «День Землі», «Посади дерево»
 • функціонування лабораторії «Методика ознайомлення з природою»
 • співпраця з молодіжними екологічними організаціями України та області.

 

Соціокультуний рух

 

Волонтерський загін „Милосердя"

Мета: волонтерський рух для молодих людей є невичерпним джерелом набуття громадянської освіти, можливістю вчитися та сприяти розвитку солідарності в країні, можливістю реалізувати себе у служінні суспільству. Молодий волонтер завдяки соціальній діяльності, набуває практичні життєві орієнтири, досвід, оволодіває мистецтвом життєтворчості, саморозвитку особистості.

Задачі: об'єднання та мобілізація добровільних зусиль студентів для створення позитивних змін в суспільстві, місті, сумісного рішення загальних проблем, виховання; бажання у студентів добровільно служити людям та суспільств залучення до волонтерського руху та до суспільних дій студентів ВНЗ І-ІI  рівнів акредитації м. Лисичанська; заключення довгострокових угод про співробітництво з місцевим товариством „Джерело", притулком для сиріт, соціальними службами міста; реалізація студентських прагнень щодо здійснення гуманного відношення до людей, які потребують участь у Всеукраїнських та місцевих акціях „Милосердя"; налагодження зв'язків з Волонтерським рухом міста та області; підтримання тісного контакту зі спілкою „Червоного хреста", міста та області; зв'язок з місцевою службою Виконкому у справах сім'ї та молоді щодо надання робочих місць для Волонтерів на період канікул.

Напрямки роботи:

 • «Я і навколишнє середовище»
 • «Я і людина»
 • «Я і історія».

Музейний комплекс

Музей Історії коледжу

Кабінет-музей українознавства

Кабінет-музей «Історії освіти і педагогіки»

Зала Слави та Подвигу

Мета. Надбання, систематизація, збереження та примноження пам'яток історії навчального закладу; підвищення ролі музею Історії коледжу як осередку освіти у вихованні національної свідомості, духовно-моральних якостей студентської молоді, удосконалення профільної структури музею, зміцнення зв'язку музею при навчальному закладі з товариствами охорони пам'яток історії і культури, творчими спілками.

Залучення сучасної молоді до здобутків української культури, зацікавлення українознавчим матеріалом, розуміння ролі і місця української нації у світовому контексті. Сприяння виконання важливої ролі виховання у молодого покоління майбутніх вчителів почуття патріотизму, відчуття гордості та поваги до свого минулого та сучасного, українонаціональній самоідентифікації в складних мовних та соціокультурних умовах Східного регіону України.

Збереження, вивчення, наукова інтерпритація і презентація історії та сучасного стану вітчизняної освіти і педагогічної думки, здійснення діяльності як культурно-освітньої інституції нової формації.

Організація інформаційно-просвітницької роботи зі студентами коледжу; об’єктивне освітлення історичних подій Другої світової війни, виховання інтересу і поваги до історичного минулого своєї держави.

 

 

Творчий рух

 

Технічне моделювання

Мета. Розвиток професіоналізму в обраній сфері вчителя трудового навчання, ке6рівника гуртка технічної творчості, удосконалення особистісної творчої готовності, спрямованості, забезпечування умов як для власного творчого потенціалу, так і за потребу учнів у ЗОШ. Сприяння системному мисленню, яке передбачає психологічну готовність, здатність та навички системного підходу до проблемних ситуацій в технічному моделюванні, знання комп’ютерної техніки та інформаційних технологій у новітніх сферах моделювання.

Задачі: розвиток у студентів дослідницьких здібностей; забезпечення системи умов і засобів для комплексноїдіяльності студентів, взаємозв’язку теоретичного і практичного навчання; опанування інноваційних методик технічного моделювання; опанування методики представлення результатів за допомогою ІКТ та оприлюднення результатів моделювання в реальних умовах.

Напрямки:

 • теоретичний аналіз навчального матеріалу з технічного моделювання
 • виявлення творчих підходів до його засвоєння
 • розвиток навичок проектної діяльності, самостійної роботи (моделей)

Музичне мистецтво

Мета: виявлення та підтримка талантів та обдарувань; пропагування кращих творів хорового, інструментального, вокального та інших музичних жанрів. Виховання духовної культури особистості шляхом залучення до музичного мистецтва, популяризація українського та світового музичного мистецтва.

Завдання: формування художньо-естетичного смаку засобами музичного мистецтва; прищеплення любові до народної культури, збагачення духовного світу, формування загального смаку та естетики; задоволення потреб у творчій самореалізації, професійному самовизначенні, формування ціннісного ставлення до суспільства і держави, людей, мистецтва, праці; організація змістовного дозвілля: проведення культурно-просвітницької роботи, організація концертів, фестивалів, конкурсів та інших заходів, що сприяють покращенню духовного добробуту глядача; впровадження інноваційних форм організації виховної роботи з використанням активних та інтерактивних технологій (демонстрація та інтерпретація кращих зразків музичного мистецтва, застосування мультимедійних презентацій, використання відеоматеріалів, створення творчих проектів), спілкування в інтерактивному просторі з іншими колективами та виконавцями через викладання матеріалу у You Tube.

Напрямки роботи: класична музика; фольклор; естрадний жанр.

 

 

Феліксологічний рух

Валеологічна студія «Краса і здоров’я»

Мета: формування у студентів наукового світогляду, валеологічної свідомості і культури; здобуття базового рівня знань та вмінь з валеології; розробка й проведення наукових досліджень з питань валеологічного виховання.

Завдання: вивчення сенсу людського життя; вивчення характеристики екологічної діяльності, взаємин і норм; сприяння становленню і розвитку співробітництва, плідної взаємодії між членами студії; розкрити валеологічне значення економічного розвитку суспільства; розкрити правове законодавство на здоров'я; вивчення валеологічних  особливостей етапів життя людини; розкрити валеологічну сутність національної родини; сприяти розвитку вміння основам самоконтролю та самооцінки здоров'я; вивчення методів зняття стресу; сприяти вмінню визначити індивідуальний рівень здоров'я; формувати у студентів навички перенесення валеологічних знань у реальне життя;

Напрями діяльності:

 • проведення інформаційно-просвітницьких годин;
 • створення сторінки в Інтернет-мережі студії та висвітлення інформації про здоров’я;
 • співпраця з молодіжними  організаціями за здоровий спосіб життя України та області.

Центр саногенного мислення

Мета: формування у студентської молоді механізмів саногенного мислення, продуктивної діяльності та ефективної взаємодії; розвиток якостей повноцінного високоінтелектуального та соціально-корисного індивіда; виховання психологічної самоорганізації, самодисципліни, самовдосконалення студентів.

Завдання: навчити студентів елементарним правилам саногенності   мислення та взаємодії; надавати можливість молоді проявляти свої завдатки, таланти, здібності незалежно від відношення оточення до їх особистостей; сформувати лідерські якості у кожного індивіда, що потребує самореалізації; формування потягу студентів до само актуалізації у житті; розвиток якостей, що необхідні для подолання внутрішніх бар’єрів спілкування, взаємодії та взаємопідтримки.

Напрямки роботи:

 • Робота із обдарованою, талановитою молоддю, із студентами, що мають надмірну тривожність, замкненість.
 • Робота із студентами соціально-незахищених категорій для формування адекватної взаємодії їх із студентсько-викладацьким колективом.
 • Робота із студентами-інвалідами з формуванням у них адекватної самооцінки та викорінення відчуття особливості, «нетаковості».
 • Робота із студентами з девіантною поведінкою для розвитку толерантності, та адаптації у нормальному середовищі.

Студія «Старт»

Мета:  ознайомлення із загальними основами техніки спортивної гри волейбол; оволодіння навичками гри в баскетбол; популяризація спортивних ігор серед молоді і студентства в педагогічному коледжі; відбір і формування збірної коледжу з баскетболу серед юнаків та дівчат, для успішних змагань у зональній обласній спартакіаді; оволодіння теоретичним підґрунтям з методики гри у настільний теніс; популяризація діяльності секції настільного тенісу через спортивні змагання; ознайомлення з елементами спортивної боротьби країн сходу; ознайомлення із загальними основами легкоатлетичних вправ; створення умов до спортивного зростання в області кінології, виховання моральних якостей громадянина.

Завдання: формування уявлень про основні закономірності рухових дій; формування професійних умінь та навичок виконання окремих техніко-тактичних дій у волейболі; сприяти самореалізації, творчій активності студентської молоді; впровадження аналізу техніко-тактичних, психофізіологічних закономірностей у процесі спортивної підготовки та цілеспрямованої підготовки до змагань через інформаційну грамотність; популяризація різноманітних видів боротьби серед студентської молоді, залучення до здорового способу життя; формування уявлень про основні закономірності рухових дій; формування професійних умінь та навичок виконання окремих техніко-тактичних дій у легкій атлетиці; сприяти самореалізації, творчій активності студентської молоді; залучення студентської молоді до нових інноваційних дозвіллєвих сфер діяльності.

Напрямки діяльності:  участь у змаганнях різного рівня, спілкування з провідними фахівцями в області ФВ через медіапростір, популяризація досягнень спортсменів коледжу, встановлення контактів і співпраця зі спортивним клубом Луганського національного університету імені Тараса Шевченка через мережу інтернет, удосконалення сторінки в інтернет-мережі «Спортивне життя» і висвітлення найяскравіших подій спортивної майстерності.

 

Корисні посилання
Різне

© Відокремлений структурний підрозділ «Лисичанський педагогічний фаховий коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2021