Лисичанський педагогічний коледж
 
 

Діяльність ради соціально-гуманітарної роботи (СГР)

Проєкти рішень ради СГР

ПОЛОЖЕННЯ про діяльність ради СГР

Мета i завдання ради. Формування національної інтелігенції, сприяння збагаченню й оновленню інтелектуального генофонду нації, виховання її духовної еліти – це мета, що стоїть перед вищими навчальними закладами на одному рівні з підготовкою висококваліфікованих фахівців. Досягнення мети виховання можливе лише за умови комплексного підходу і залучення до цієї роботи всього викладацького складу коледжу, адміністрації, органів студентського самоврядування та громадських об’єднань студентської молоді.

Соціально-гуманітарна робота (СГР) – невід’ємна частина навчально-виховного процесу, спрямована на всебічний гуманістичний розвиток особистості студента, формування високоосвічених, соціально активних, морально чистих громадян, майбутніх будівників незалежної розквітаючої України.

Система заходів з соціально-гуманітарної роботи студентів Лисичанського педагогічного коледжу базується на основних положеннях Концепції національної системи виховання з урахуванням органічного взаємозв’язку процесу навчання та виховання.

Розроблені концептуальні засади виховання студентів коледжу охоплюють головну мету, цiлi i завдання соціально-гуманітарної роботи, iдейне підґрунтя, основні напрямки i засоби досягнення мети; визначають, які соціально-етичнi й духовні риси необхідно прищеплювати студентам коледжу; вони також ураховують рішення адміністрації, накази та розпорядження директора, рішення профкому студентів. Також соціально-гуманітарна робота у коледжі орієнтується на кращі зразки досвіду українських та світових вищих навчальних закладів. Зокрема, значна увага приділяється вимогам нормативних документів Болонського процесу.

Головною метою виховання, на досягнення якої спрямовано зусилля викладацького колективу, громадських органiзацiй i угруповань, є формування цiлiсної i гармонійно розвиненої особистості з високою національною самосвiдомiстю. Така особистість — це насамперед громадянин української держави, її патріот, гуманіст, для якого пріоритетом є загальнолюдські й загальнодержавні цiнностi, це людина з високою фаховою підготовкою й широким світоглядом, розвинутим інтелектом, належним рівнем загальної, політичної та правової культури. Отже, ідеться про необхідність систематичного і цілеспрямованого виховання національного типу особистості, формування в неї національної свідомості і самосвідомості, завдяки чому досягається духовна єдність поколінь, наступність національної культури і безсмертя нації.

Вся система ради СГР коледжу базується на принципах національної системи виховання, основу якої складає ідея цілісного формування особистості. Її реалізація передбачає оволодіння молоддю досягненнями європейської і світової культури, гармонійне поєднання інтересів національного відродження українського народу з інтересами інших етносів.

Робота ради організується з метою координації зусиль керівництва коледжу та викладацького складу з підвищення ефективності навчально-виховної роботи зі студентами.

Рада СГР працює як колективний дорадчий орган при науково-методичній раді (НМР), рішення якого носять рекомендаційний характер.

Роботу ради СГР направляє та координує директор коледжу через заступника директора з соціально-гуманітарної роботи. Час роботи ради СГР визначається заступником директора з соціально-гуманітарної роботи.

Крім цього СГР здійснюється на рівнях:

 • академічних групі;
 • неформальних студентських об’єднаннях;
 • діяльності студентського парламенту;
 • гуртожитку коледжу;
 • соціально-корисної діяльності студентів, у межах якого створено волонтерський загін «Милосердя»;
 • студентської газети «Студмікс».

Основними завданнями ради СГР є:

 • реалізація завдань "Програми освітньої діяльності коледжу на 2013-2018 рр. щодо пошуку шляхів ефективного входження до світової мадіаосвіти в умовах удосконалення інформаційно-освтнього середовища навчального закладу у сфері СГР";
 • апробація процесу інтеграції інноваційних та традиційних форм роботи в аспекті реалізації завдань патріотичного становлення особистості;
 • координація діальності органів студентського самоврядування;
 • удосконалення системи роботи кураторів, активного виховного впливу їх на студентів;
 • аналіз успішності та відвідування навчальних занять студентами коледжу;
 • моніторинг дозвіллєвої зайнятості студентської молоді;
 • вивчення, росповсюдження та застосування у роботу кращого педагогічного досвіду ВНЗ області та держави у сфері виховання.

На засіданнях ради:

 • заслуховуються   звіти   роботи   кураторів  за  семестр  з   питань здійснення  або  контролю  за  складанням  та  виконанням  студентами індивідуальних навчальних планів, представляють досвід роботи з інших напрямків діяльності СГР;
 • обговорюються кандидатури старост та активів навчальних груп;
 • обговорюються кандидатури для подання до іменних стипендій та інших форм морального та матеріального заохочення студентів;
 • узгоджуються методичні прийоми впливу на окремих студентів з метою набуття ними певних умінь і навичок у навчальній роботі та формування необхідних рис характеру;
 • реалізуються виконання завдань річного план роботи ради СГР;
 • аналізуються довідки результатів внутрішнього контролю коледжу з питань СГР.

Засідання ради СГР проводяться 1 раз на місяць (другий понеділок) та оформлюються протоколами.

Підсумки роботи ради періодично заслуховуються на адміннарадах при директорові, на педагогічних радах.

 

Корисні посилання
Різне

© ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2019