Лисичанський педагогічний коледж
 

Студентське IQ об'єднання "Ukr.Modern.Smart"

План гурткової роботи

КОНЦЕПЦІЯ
діяльності універсального студентського IQ об'єднання  "Ukr.Modern.Smart"

І. Загальні положення

Сучасний етап розвитку України особливо потребує від закладів освіти здійснення системних заходів, спрямованих на всебічне гармонійне виховання молоді. На базі ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» започатковано роботу універсального студентського IQ об'єднання "Ukr.Modern.Smart".

Діяльність об'єднання спрямована на розвиток творчого потенціалу, досягнення якісно нових результатів у духовно-моральному, національно-патріотичному, трудовому, художньо-естетичному, екологічному, розумовому, фізичному вихованні студентської молоді. Ідеалом національно-патріотичного виховання виступає різнобічно та гармонійно розвинений національно свідомий, високоосвічений, життєво компетентний громадянин, здатний до саморозвитку та самовдосконалення. Головною домінантою виховання молоді через діяльність IQ товариства є формування ціннісного ставлення до навколишньої дійсності та самого себе, активної за формою та моральної, за змістом, життєвої позиції.

IQ об'єднання є структурною одиницею «Молодіжного медіа центру.ua», який забезпечує культурний, інтелектуальний і духовний розвиток студентської молоді. IQ товариство надає всім студентам однакові можливості для їх творчого розвитку та самореалізації. Робота в студентському товаристві ведеться державною (українською) мовою. Членами об'єднання можуть стати студенти, які прагнуть розвиватися, отримувати нові, сучасні знання, вдосконалювати професійні якості педагога, педагогічну майстерність, ораторські здібності, мають власну думку та прагнення її відстоювати, демонструють стрімке бажання критично мислити, відкривати нові горизонти. Об'єднання створюються за принципом демократичності, врахування власних інтересів студентської молоді.

Члени об'єднання мають право: брати участь у всіх заходах універсального студентського IQ об'єднання; створювати свої співтовариства.

 
     
     
 

Члени об'єднання зобов'язані: дотримуватися принципів, нормативних документів об'єднання; сприяти високій репутації об'єднання, особистим прикладом пропагувати громадянську солідарність; популяризувати діяльність об'єднання та залучати до його діяльності інших студентів.

Мета студентського IQ об'єднання полягає в організації дозвіллевої, професійно спрямованої діяльності студентів коледжу, наданні можливості працювати над розвитком педагогічної, ораторської майстерності; створенні засад для системної і цілеспрямованої діяльності щодо виховання молодої людини — патріота  України; бути конкурентоспроможним, успішно самореалізуватися в соціумі як громадянин, професіонал, носій української національної культури, бути майстром педагогічної справи.

Завдання:

 • залучення студентської молоді до вивчення та змістовного аналізу актуальних проблем сьогодення;
 • утвердження в свідомості молодих громадян об'єктивної оцінки національної історії, спадкоємності розвитку;
 • розвиток професійних компетентностей майбутнього педагога;
 • оволодіння сучасним арсеналом освітніх технологій навчання;
 • відновлення і вшанування історичних пам'яток національної культури;
 • підняття престижу української як духовного коду нації;
 • створення платформи для самовдосконалення студентів;
 • виявлення, розвиток та підтримка талановитих і обдарованих студентів;
 • вдосконалення навичок ораторського мистецтва;
 • організація студентського дозвілля.

ІІ Орієнтовні форми діяльності універсального студентського IQ об'єднання:

1. Апробація в об'єднанні демократичних форм управління міжособистісного спілкування (дебати, дискусії, диспути, турніри, «круглі столи», вікторини, ділові ігри, брифінги, колоквіуми, конференції).

2.  Організація засідань IQ об'єднання  за участю школярів навчальних закладів міста з метою зміцнення партнерських стосунків.

3.  Проведення студентських конференцій, семінарів, вебінарів з актуальних проблем історії, педагогіки, психології та інших наук.

4. Організація декад, тижнів знань в рамках реалізації програми «Часопис українського сходу».

 

ІІІ Об'єкт  діяльності IQ об'єднання  "Ukr.Modern.Smart"

ІV Очікувані результати:

 • Формування особистості студента як носія сучасних, педагогічних, дипломатичних, інтелектуальних, медійних знань.
 • Розвиток співробітництва з освітніми установами України.
 • Залучення запрошених школярів-учасників IQ об'єднання до навчання у коледжі.
 • Створення банку ідей з визначеної тематики для проведення диспутів, дискусій, вікторин тощо.
 • Створення спільних проектів викладачів та студентів з різних галузей знань.

 

  Керівник IQ об'єднання   - викладач педагогічних дисциплін
Ляшенко Катерина Іванівна

 

 

 

Корисні посилання
Різне

© ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2018