Лисичанський педагогічний коледж
 
 

Лабораторія «Мовна картина світу» :: Інформаційно-методичне портфоліо

  Сучасні форми пошуково-дослідної роботи з філології

Сучасні форми пошуково-дослідної роботи з філології

Однією з найголовніших вимог до сучасної молодої людини як спеціаліста, професіонала, має бути вимога досягнення високого рівня мовної та мовленнєвої компетенції. Найнадійніший шлях перетворити навчання мови у розвивальний процес – це можливість поставити учнів перед потребою розв'язувати певні комунікативні завдання, тобто завдання спілкування. У зв’язку з цим виникає необхідність виконання студентами не репродуктивних завдань, а в першу чергу, завдань проблемного, дослідницького характеру. А цю вимогу найкраще можна виконати при глибокій інтеграції наукової та навчальної діяльності студента. Разом з тим виникає необхідність формувати різний спосіб комунікації – від особистісного до віртуального. Інтеграція навчальних та наукових цілей за допомогою використання сучасних ІКТ дозволяє об’єднати завдання по формуванню мовної та інформаційної компетенцій студентів у процесі вивчення філологічних дисциплін. Така інтеграція дозволяє зацікавити студентів дослідженням мовленнєвого простору рідного краю в соціолінгвістичному, методичному аспектах, з’ясуванням особливостей його сучасного мовлення та його історичного формування, вивченням топонімії, антропонімії, фразеології, інших лексичних одиниць, збереженням народних традицій, їх популяризацією. Одночасно виконуються і навчальні цілі по формуванню міцних знань студентів, і наукові – по формуванню навичок наукової діяльності, використанню різноманітних методів дослідження, базованих на мовній компетенції. Формується і мовленнєва компетенція, яка охоплює систему мовленнєвих умінь (вести діалог, сприймати, відтворювати і створювати усні й писемні монологічні та діалогічні висловлювання різних видів, типів і жанрів), необхідних у різноманітних життєвих ситуаціях, виявляється у сформованості умінь користуватися усною і писемною літературною мовою, багатством її виражальних засобів залежно від цілей і завдань висловлювання та громадського життя.

Основними засобами інтеграції навчальної та наукової діяльності студента коледжу ми вбачаємо: широке використання проектної методики на заняттях з філологічних дисциплін та у поза навчальний час; використання інтерактивних методів дослідження та їх поєднання з ІКТ; залучення студентів до практичної експериментальної діяльності.

Особливо важливим є використання телекомунікаційних та мультимедійних проектів з предметів філологічного циклу, оскільки сама форма роботи уже спрямована на комунікацію – спілкування. Якість отримання результатів з навчальної та наукової діяльності довели навчально-наукові проекти з української літератури ”Формула таланту”, ”Собори душ”, ”200 років тернового шляху” та української мови за професійним спрямуванням ”Мова і нація”. Використання багатого краєзнавчого матеріалу, розширення кола спілкування, використання сучасних методів дослідження призвели до позитивних результатів.

Однією з продуктивних форм інтеграції навчальної та наукової діяльності при формуванні мовної комунікації особистості є створення навчальних посібників, навчально-ігрових програм тощо. Створення навчального посібника вимагає поглибленого входження у матеріал вивчення, вироблення власних висновків, навчає узагальнювати, аналізувати і синтезувати, укладати у певну мовну форму свої думки відповідно до навчального матеріалу. Одним із перших став навчальний посібник Старостенко Г. ”Подорож до міста Алфавіт”. Він був створений як супутник Букваря і містив цікаві завдання з наростаючою складністю для вивчення кожної літери, ігри, відео казки.

Інтеграція наукової та навчальної діяльності є засадою і діяльності навчально-наукової лабораторії на базі коледжного музею українознавства ”Мовна палітра Луганщини”, яка містить етнолігвістичну та літературознавчу студію ”Крила”, методичну студію «Слово», студію знавців іноземної мови. Учасники навчально-наукової лабораторії вивчають антропонімічний та ономастичний простір Луганщини, знайомляться з життям і творчістю письменників Луганської області, проводять з ними зустрічі. Гостями коледжу стали син В.Сосюри – Володимир; письменниця, член Національної спілки письменників України Г.Гайворонська; письменник, науковець, член Національної спілки письменників України Неживий О.І.; письменник, член обласної спілки письменників Алексєєнко А.О., письменники А.Бір, М.Руденко та ін.

Для формування позитивного образу сучасної інтелектуально розвиненої, соціально активної молодої людини важливу роль відіграють наукові заходи різних рівнів. Участь студентів у таких заходах впливає на підвищення мовної та професійної компетенції. Особливою відповідальністю у підготовці та проведенні для викладачів та студентів коледжу стали Всеукраїнська науково-практична конференція “Творчість Володимира Сосюри в контексті сьогодення”, коледжні студентські науково-практичні конференції “О.Гончар. Шлях у безсмертя”, “Великий українець”, присвячена Т.Шевченку, Всеукраїнська науково-практична конференція ”Мовна палітра Луганщини-1”, проведені на базі коледжу. Активну участь беруть студенти у наукових форумах різних рівнів поза межами коледжу (”Образне слово Луганщини”, ”Слобожанська беседа”, ”Перший крок у науку” м. Луганськ та ін.).

Отже, інтеграція навчальної та наукової діяльності студента вищого навчального закладу, заснована на використанні сучасних педагогічних та інформаційних технологій, дає змогу якісно формувати мовну та мовленнєву компетенцію молодої людини.

Корисні посилання
Різне

© Відокремлений структурний підрозділ «Лисичанський педагогічний фаховий коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2021