Лисичанський педагогічний коледж
 
 

Лабораторія «Мовна картина світу» :: Інформаційно-методичне портфоліо

  Використання ІКТ на уроках з іноземної мови

Використання ІКТ на уроках з іноземної мови

Удосконалення процесу підготовки фахівців потребує не тільки поліпшення якості навчальних планів і програм, а й зумовлює також новітнє осмислення професійного розвитку майбутнього фахівця, який повинен володіти новітніми інноваційними технологіями.

Входження України в Європейський освітній простір, проблема розвитку ринкових та економічних відносин, вдосконалення процесів інтеграції, підвищення вимог суспільства, розвиток технологій, комп'ютеризація навчального процесу зумовлюють необхідність удосконалення змісту і форм підготовки спеціалістів у системі вищої освіти з самого початку навчання.

Поряд з проведенням широкомасштабної наукової роботи, спрямованої на вдосконалення навчально-виховного процесу у вищій освіті актуальним становиться використання комп’ютерних технологій при підготовці конкурентоспроможних фахівців.

Застосування найновіших засобів інформаційної технології в різних галузях людської діяльності, в тому числі і в освіті, набуває все більшої актуальності. У вітчизняних та зарубіжних виданнях ком­п'ютеризація навчального процесу розглядається як один з актуальних факторів організації навчання тому чи іншому предмету.

Застосуванню комп’ютерів для навчання англійської мови приді­ляється в останні роки велика увага. Різноманітні електронні підручники, контролюючі програми,  електронні словники, редактори текстів, енциклопедичні програми можуть бути успішно використані в цілях навчання англійській мові.

Використання комп`ютера дозволяє працювати над усіма видами мовної та мовленнєвої діяльності.

Навчальні комп'ютерні програми і  посібники займають центральне місце у програмному забезпеченні при вивченні іноземної мови.

Важливою частиною впровадження нових технологій навчання, пов’язаних з застосуванням комп'ютерних технологій, є використання електронних підручників, які враховують індивідуальні особливості, студент може працювати за власним темпом та викладач може перевірити виконану роботу на відстані, можливості комп'ютера дозволяють подавати навчальний матеріал наочно, студент одразу бачить результати ( оцінка, бали), те саме завдання можна виконувати кілька разів, поки не буде досягнуто потрібного результату, можна виконувати одразу кілька видів тренувальних вправ: читання і говоріння.

Комп'ютер стає звичайним засобом освіти, помічником викладача у викладанні  предметів курсу . Звичайно, комп'ютерне навчання не замінить викладача. У вивченні іноземних мов найбільш перспек­тивним є комплексний підхід у виборі засобів навчання. Комп'ютер - це одна із складових сучасних методик викладання іноземних мов, це чудовий засіб активізації навчального процесу на етапах вивчення нового матеріалу, тренування та контролю за його засвоєнням. Тут на допомогу прийде комп’ютер. Завдяки йому студент зможе тренувати свої знання у письмі, говорін­ні, читанні і аудіюванні. Та треба пояснити, що комп’ютер не може бути єдиним джерелом поповнення знань. Не можна втрачати можливості читати книги, слухати радіо, говорити з співбесід­никами мовою, що вивчається.

Удосконалюючи методику використання нових інформаційних технологій, викладачі Лисичанського коледжу розробляють нові навчальні та контролюючі програми з англійської мови для того, щоб проводити нестандартні уроки, тренувальні лексико - граматичні вправи.

При вивченні англійської великі можливості надає Інтернет. Звер­тання до Інтернету як до джерела інформації дозволяє отримати доступ до різноманітних текстових, звукових та відеоматеріалів мовою, що вивчається.

В наш час всі розуміють, що Інтернет володіє колосальними інформаційними можливостями і не менш вражаючими послугами. Однак не треба забувати, що якими б властивостями не володів той чи інший засіб навчання, інформаційно-предметне середовище, на першому місці стоять дидактичні задачі. Інтернет з усіма ресурсами та можливостями - засіб реалізації цих цілей.

Отримана із Інтернету інформація завжди актуальна, аутентична за змістом, формою і функціями, підготовлена професіоналами, має високу якість, кольорова, з фотокартками. Однак із вказаними перевагами пов’язані і певні недоліки, на­приклад, великий обсяг інформації і її складність. Аутентична інформація не складається, як правило, для навчальних цілей, тому вона не структуризована і методично не оброблена.

Слід зазначити, що викладачі Лисичанського педагогічного коледжу мають нагоду користуватися послугами комп’ютерних лабораторій, які налічують 10 комп’ютерів та мають доступ до Інтернету. Кожен викладач намагається використати цю можливість. Викладачі можуть скористатися такими можливостями Інтернету:

  • до заняття викладач може дібрати ті чи інші аутентичні матеріали різного ступеня складності для читання по темі; знайомитися з матеріалами культури, що включають в себе мов­ний етикет, особливості мовної поведінки, традицій країни, мова якої вивчається;
  • використання анімаційних програм в яких присутній звук, для розвитку навичок аудіювання;
  • провести усне обговорення отриманих по електронній почті листів  партнерів;
  • провести в групах співробітництва обговорення, дискусію по тій чи іншій проблемній інформації, що отримали із ресурсів мережі Інтернет
  • провести лінгвістичний аналіз певних повідомлень, висловлювань носіїв мови;
  • використовувати  художні твори авторів мови,  отримані в віртуальних бібліотеках;
  • використовувати матеріали електронних граматичних довідників, матеріалів дистанційних курсів.

Мережу Інтернет можна використовувати і для самостійної роботи, студент може розмовляти у реальному часі з носіями мови, знайти додаткову інформацію.

Таким чином, використовуючи інформаційні ресурси мережі Інтернет, можна, інтегруючи їх в навчальний процес.
Для того, щоб правильно визначити місце і роль Інтернету в навчанні англійській мові, необхідно, перш за все, знайти для себе чіткі відповіді на запитання: для кого, для чого, в якому обсязі він повинен використовуватися.

Таким чином, комп'ютери стають реально досяжними для освіти, їх технічні можливості постійно удосконалюються, і, хоча сучасні засоби комп'ютерного навчання не позбавлені недоліків, використання комп'ютерних технологій є невід'ємною частиною навчального процесу.

 

Корисні посилання
Різне

© Відокремлений структурний підрозділ «Лисичанський педагогічний фаховий коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2021