Лисичанський педагогічний коледж
 

План роботи навчально-методичного кабінету
ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка»

План роботи на 2017-2018 н.р.

Завдання навчально-методичного кабінету:

 1. Вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду навчально-методичної та виховної роботи викладачів коледжу.
 2. Пропаганда досягнень передової педагогічної науки.
 3. Надання методичної допомоги викладачам в підвищенні їхнього фахового рівня, удосконаленні педагогічної майстерності.
 4. Накопичення та систематизація методичних матеріалів, які друкуються в періодичній пресі та розробляються у навчальному закладі, пропаганда форм і методів активного навчання та виховання, оцінка їх ефективності за результатами.
 5. Вивчення та аналіз рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу.
 6. Створення організаційних умов для безперервного удосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних, керівних кадрів.
 7. Виявлення, апробація та впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду навчально-методичної літератури, освітніх технологій і досягнень науки.
 8. Організація ефективної системи методичної роботи, спрямованої на розвиток творчої індивідуальності педагогічних і керівних працівників.
 9. Проведення системних заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, вивчення і узагальнення їх перспективного педагогічного досвіду та його впровадження, залучення кращих з них до конкурсів  навчально-методичної та науково-дослідницької роботи.

Зміст роботи  навчально-методичного кабінету:

 • Поглиблена методологічно-теоретична підготовка викладачів, оволодіння ними інструктивно-нормативними  документами.
 • Діагностика труднощів, що їх зазнають викладачі у процесі навчально-виховної роботи.
 • Робота з молодими викладачами (наставництво, консультування, заняття в Школі молодого викладача).
 • Створення сучасного комплексу науково-методичного забезпечення викладання навчальних дисциплін.
 • Підготовка комп’ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін.
 • Розробка, апробація та впровадження освітніх технологій, інноваційних методик у навчально-виховний процес.
 • Організація і проведення предметних тижнів і декад, оглядів знань.
 • Організація участі викладачів у роботі обласних, регіональних методичних об’єднань ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, роботі профільних кафедр ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації.
 • Організація проведення на базі коледжу засідань обласних, регіональних методичних об’єднань ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.
 • Проведення зустрічей з науковцями, вченими, видатними освітянськими та суспільними діячами та презентацій їх доробок.
 • Організація участі викладачів та студентів коледжу у наукових форумах, олімпіадах, конкурсах, освітніх проектах, тренінгах  міжнародного, Всеукраїнського, регіонального рівня.
 • Проведення на базі коледжу наукових конференцій, семінарів, педагогічних читань міжнародного, Всеукраїнського, регіонального рівня.
 • Науково-методичне керівництво студентською науковою, пошуково-дослідною роботою.
 • Підготовка до друку підручників, навчальних посібників, словників, довідників, наукових статей, тез, стендових доповідей.
 • Вивчення, узагальнення, пропаганда  та впровадження в практику роботи інноваційного педагогічного досвіду.
 • Організація проходження викладачами курсів підвищення кваліфікації та стажування.
 • Організація проведення атестації викладачів.
 • Вивчення рівня викладання, роботи циклових комісій, пошуку ефективних  форм і методів застосування у процесі підготовки майбутніх вчителів  сучасних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій з метою забезпечення доступу до світового освітнього медіапростору, організації і проведення виховної роботи; узагальнення та пропаганди передового педагогічного досвіду роботи.
 • Надання методичної допомоги цикловим комісіям в організації роботи з молодими  викладачами та кураторам з питань виховання, навчання, ведення навчально-методичної документації.
 • Систематизація та пропаганда новинок педагогічної і методичної літератури, навчальних посібників, рефератів і статей з питань навчання і виховання (разом з бібліотекою).
 • Участь у організації щорічних виставок навчально-методичних посібників, документації, пошуково-дослідних робіт, видання методичних бюлетенів про роботу кращих викладачів.
 • Розробка методичних проблем, які реалізуються навчальним закладом при плануванні і проведенні відкритих занять. Участь у складанні перспективних і поточних (семестрових) планів контролю, здійснюваних керівництвом навчального закладу, аналіз результатів контролю; підготовка пропозицій щодо подальшого удосконалення різних напрямків педагогічної діяльності навчального закладу.
 • Підготовка навчально-методичних питань для розгляду на засіданнях педагогічної  та навчально-методичної ради. Участь у складанні методичних рекомендацій, програм   підвищення кваліфікації викладачів у навчальному закладі.
 • Забезпечення рецензування методичних розробок, навчальних електронних посібників і підручників, комп'ютерних програм та інших навчально-методичних матеріалів, розроблених викладачами і схвалених цикловими комісіями. Встановлення творчих зв'язків з іншими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації з метою обміну діяльності.
 • Забезпечення якісної інтеграції навчальної, наукової, соціально-гуманітарної і виробничої діяльності  як  умови якісної підготовки фахівців для освіти України.
 • Залучення  викладачів  та студентів до системи наукової роботи в умовах педагогічного ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації через організацію, координацію роботи навчальних, наукових лабораторій, експериментальних майданчиків, фахових кабінетів, студентського наукового товариства.

 

 

 

 

Корисні посилання
Різне

© ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2018