Лисичанський педагогічний коледж
 

Навчально-виробнича робота:
професійна підготовка майбутніх педагогів в коледжі

Загально відомою є істина: якщо хочеш стати майстром своєї справи, її потрібно знати досконало. У ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» питання професійної підготовки фахівців в сучасному розрізі є одним із пріоритетних в системі навчально-виробничої роботи зі студентами. Розкрити переваги, таємниці й складнощі обраної професії, надати можливості для розкриття здібностей та індивідуального зростання майбутнього фахівця і, по можливості, підібрати йому перше місце роботи – ось провідні напрямки професійного становлення студента-практиканта у коледжі.

Провідна роль у формуванні професійної позиції студентів належить різним видам практик, завдання яких майбутні фахівці виконують з 2 курсу. В процесі активної практичної діяльності студенти оволодівають таємницями професії. Всебічну допомогу студентам надають методисти з певного виду практики, викладачі-предметники, куратори груп. У нагоді стає Медіа центр коледжу, де студенти можуть скористатися необхідною науково-методичною онлайн-інформацією, літературою, навчально-методичними комплексами викладачів з певного питання.

 

Базами практичної підготовки для спеціальностей педагогічної галузі є найбільш сучасні навчальні заклади міста: ЗОШ № 2, 4, 12, 30, 27, 13, ДНЗ «Світлячок», «Шпачок»; та Кремінної, Рубіжного. Основними видами практик для студентів педагогічних спеціальностей є:

  • позанавчальна виховна робота, в процесі якої студенти виконують обов'язки класного керівника, педагога-організатора, проводять позакласні заходи, такі як брейн-ринг, «Казкова вікторина», спортивні змагання, тематичні виховні години «Україна – ти моя країна», «Держані та національні символи України», «Вони пройшли крізь віки» і т.д.
  • практика «Пробні уроки в школі та заняття в ДНЗ» (на ІІІ курсі), під час якої студенти готують і проводять уроки та заняття з різноманітних предметів згідно програм дитячих навчальних закладів, початкової школи, демонструючи отримані теоретичні знання з методик викладання предметів та уміння їх застосовувати на практиці;
  • літня педагогічна практика (після закінчення ІІІ курсу) – особливий, повністю самостійний вид практики, де студенти втілюють найсучасніші педагогічні ідеї, роблять різноманітним, творчим і цікавим дозвілля дітей різного віку в умовах літнього відпочинку, серед проведених заходів – спортивні змагання, конкурси талантів, інтелекту, моди та краси, тематичні вечори відпочинку, наприклад: «Бразильський футбол», «День навпаки», «День Нептуна», «День краси», «Найрозумніший», «Гладіаторські бої», «Назад у минуле», «Наші альпінарії» і т.д. За творчу і самовіддану роботу студенти керівництвом таборів щороку нагороджуються подяками і грамотами, а найголовніше – їх чекають в цьому таборі і наступного року;
  • підсумковий вид практики – переддипломна педагогічна практика (останній семестр ІV курсу). Студенти працюють на місці вчителів початкових класів, креслення, праці, фізичної культури, вихователя дитячого садочка, демонструючи рівень набутих у коледжі знань і умінь.
 

В останні роки в коледжі з'явились нові форми організації педагогічної практики: практика одного робочого дня та дні відкритої практики.

При підготовці студентів-практикантів до виконання завдань різних видів практичної підготовки методисти орієнтують їх на застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та технічних можливостей баз педагогічної практики.

 

Професійному становленню майбутніх фахівців сприяють профільні кабінети-лабораторії: лабораторія початкової освіти та лабораторія фахової компетентності вихователя-педагога дошкільної освіти. На базі даних кабінетів проводяться навчальні заняття з окремих методик навчання, відбувається моделювання практичних видів діяльності з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку, організовуються майстер-класи, семінари, конференції з актуальних проблем початкової та дошкільної освіти.

Під час виконання завдань педагогічної практики студенти демонструють достатній методичний рівень підготовки, уміння застосовувати як традиційні так і концептуально нові підготовки до ведення уроків та занять. Серед студентів, які продемонстрували кращі результати практичного навчання можна виділити Смірнову К., Кравченко Є., Смирнову А. (гр.4-БПО), Шевцова В., Хутренко М., Олійника В. (гр.4-АФ), Апухтіна М., Бондаренко Я. (гр.4-АФ), Жиділову Л., Степаненко О., Моткову Д (гр.4-АПО), Панкову Л., Огороднічук Л., Ворошилову А. (гр.2-АПО), Гонтаренко І., Околоту Д. (гр.2-БПО) та ін. Вони на достатньо високому рівні показали володіння не тільки теоретичними знаннями методики навчання, але й успішно зуміли реалізувати їх в навчально-виховному процесі, використовували засоби ІКТ, нові підходи до проведення занять (гра-квест, екскурс в минуле, тренінг, ситуативні ігри).

Отже, з усією впевненістю можна сказати, що наші студенти готові до того, щоб зацікавити учнів і успішно пройти всі види практик, озброївшись сучасними засобами й методиками виховання майбутніх поколінь, здобутими під час навчання у стінах Лисичанського педагогічного коледжу. Адже, справжній вчитель-майстер – той, хто постійно працює над вдосконаленням своєї педагогічної діяльності.

Навчання студентів спеціальності «Видавнича справа та редагування» має свої особливості, пріоритети та відбувається в процесі як теоретичного навчання так і практичного. Формування практичних умінь і навичок майбутніх фахівців видавничої справи здійснюється в процесі таких видів практичного навчання як:

  • ознайомча практика, мета якої познайомити студентів з головними напрямами діяльності редакцій газет, типографій, виділення основних видів роботи фахівців даної галузі,
  • редакційна, активний вид практичної підготовки, при виконанні завдань якої студенти мають змогу теоретичні знання застосувати при вирішенні практичних ситуацій,
  • переддипломна практика.

Базами практики для студентів спеціальності «Видавнича справа та редагування» виступали редакція регіональної суспільно-політичної газети «Новий путь», телерадіокомпанія «Акцент», ТОВ НТРК «ІРТА» (м. Сєвєродонецьк).

В процесі практичної підготовки у студентів формуються практичні уміння вичитувати рукописи з метою забезпечення графічної і лексичної одноманітності різних елементів тексту, усунення орфографічних і пунктуаційних помилок; редагувати авторські оригінали, верстати сторінки у програмі Page Maker; перевіряти цитати і цифрові данні за першоджерелами; дотримання однаковості позначень в ілюстраціях, тексті; усувати неясності в написанні окремих букв і знаків, неправильну розбивку на абзаци; узгоджувати з редакторами помічені стилістичні похибки; перевіряти на відповідність набраного тексту з оригіналом; виправляти орфографічні, пунктуаційні і технічні помилки, допущених при наборі або передруковуванні рукописів; під керівництвом редактора здійснювати технічну підготовку рукописів до здачі в набір; зчитувати рукописи після передруку, виправляти допущені при цьому помилки. Студенти в процесі виконання поставлених завдань долучаються до процесу «народження» нового видання (наприклад, випуску газети).

Стрімкий розвиток інформаційних і комунікативних технологій, підвищення значення медіа грамотності та медіа компетентності при підготовці фахівців є одним з факторів, що визначає головні завдання практичного навчання в контексті головної проблеми коледжу «Інформаційне середовище навчального закладу: пошуки шляхів ефективного входження до світової медіа-освіти».

Протягом семестру велась робота щодо приведення нормативно-методичної документації до вимог Закону України «Про освіту» та Концепції нової школи: оновленні комплекси навчально-методичного забезпечення з таких видів практики як «Пробні уроки в школі», «Позанавчальна виховна робота», «Практика зі спеціалізації», приведені у відповідність з документами наскрізні та робочі програми практичного навчання за спеціальностями. З метою ознайомлення майбутніх фахівців з сучасними підходами в освіті викладачами циклової комісії загальної та дошкільної педагогіки та психології проведені науковий пікнік «Шляхи впровадження інновацій концепції нової школи», конкурс на кращу методичну розробку уроку із застосуванням медіа технологій для студентів 3-4 курсів «StartUp майбутній фахівець», створення освітня онлайн-платформа на сайті лабораторії фахової компетентності педагога дошкільної освіти щодо сутності нових технологій інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку: мнемотехніка, лепбух, вільммельбух, лего-конструювання, мурали Ернесто Маран'є.

 
     
 
     
 
     
 

 

Методистами постійно ведеться робота щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання молоді.

 
     
 

Система організації практики у різних її формах, видах, а також якісне керівництво з боку досвідчених викладачів, забезпечує послідовність та неперервність практичної підготовки, сприяє професійному становленню майбутніх фахівців. Саме на практиці студент реально вчиться любити і розуміти дітей, сприймати їх такими, якими вони є, виробити в собі терплячість, відповідальність, почуття обов'язку. Працюючи з дітьми, студенти розуміють: щоб стати гарним вчителем, потрібно постійно займатися самоосвітою і самовихованням, оскільки одержані у процесі навчання знання та важливі професійно-значущі якості потребують постійного розвитку, прагнення неухильно рухатися до побудови інформаційного суспільства, оволодівати навичками ХХІ століття, вихованням медіа-грамотності та ставати лідером на ринку праці.

 

Корисні посилання
Різне

© ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2018