Лисичанський педагогічний коледж
 

Рада коледжу

Структура керівництва діяльністю навчального закладу

Вищий орган громадського самоврядуванняпедагогічна рада коледжу, яка розглядає та аналізує роботу педагогічного колективу щодо реалізації пріоритетних напрямків діяльності навчального закладу, рівень професійної підготовки фахівців та визначає шляхи розвитку навчального закладу.

Діяльність педагогічної ради коледжу спрямована на забезпечення якісної освітньої діяльності навчального закладу і передбачає:

 • обговорення питань якісної підготовки фахівців для освіти України;
 • обґрунтування внесення змін до Концепції розвитку коледжу та Концепції освітньої діяльності згідно з обраною проблемою;
 • аналіз підсумків діяльності окремих ланок освітнього процесу;
 • узагальнення досвіду роботи колективу з ефективного використання в освітньому процесі інноваційних технологій;
 • пошук ефективних шляхів підвищення рівня навчальних, наукових досягнень студентів.

До складу педагогічної ради входять члени адміністрації, всі викладачі, представники студентства.

Положення про педагогічну раду

План засідань педагогічної ради на 2020-2021 н.р.

Рішення педагогічної ради

Виконавчими органами є навчально-методична рада, рада з соціально-гуманітарної роботи, комісія щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників, циклові (предметні) комісії, студентська рада гуртожитку.

Навчально-методична рада є дорадчим колегіальним органом, який здійснює керівництво навчально-методичною діяльністю коледжу, її члени працюють на громадських засадах.

У своїй діяльності НМР керується Законами України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, наказами та розпорядженнями директора, рішеннями педагогічної ради.

Мета та напрями діяльності навчально-методичної ради: головною метою діяльності НМР є організація, координація і контроль навчально-методичної роботи у коледжі, спрямованої на підвищення якості освітнього процесу, формування фахівців вищого класу згідно з європейськими освітніми стандартами.

Основними напрямами діяльності НМР є:

 • вибір стратегії методичної діяльності коледжу в контексті входження до Європейського освітнього простору;
 • керівництво поточною навчально-методичною роботою в коледжі й контроль за відповідність її показників стандартам освіти й акредитаційним вимогам;
 • керівництво роботи по удосконаленню організації та методики викладання навчальних дисциплін;
 • координація поширення й обміну передовим досвідом методичної роботи в коледжі,
 • розвиток зовнішніх зв’язків з іншими закладами освіти, установами, сприяння підвищенню професійного рівня викладачів.

План засідань навчально-методичної ради на 2020-2021 н.р.

До складу навчально-методичної ради входять: директор коледжу, члени адміністрації, голови циклових комісій, методист, голова ради молодих вчених, психолог, керівник Школи молодого викладача.

З метою сприяння науковому і професійному зростанню викладачів навчально-методична рада організує роботу науково-методологічного семінару, Школи молодого викладача, Ради молодих вчених коледжу, ради з організації науково-дослідної роботи студентів, проведення для викладачів коледжу тренінгів за участю тренерів освітньої програми Intel.

Рада з соціально-гуманітарної роботи, забезпечує якісну організаційну, методичну основу для реалізації завдань соціально-гуманітарної роботи зі студентською молоддю; керує роботою кураторів груп; співпрацює з органами студентського самоврядування та студентським профкомом з питань створення оптимальних умов для формування всебічно розвиненої особистості, підтримки обдарованої студентської молоді, спрямування виховної роботи на формування високого рівня професійно-педагогічної культури майбутнього спеціаліста.

До складу ради з соціально-гуманітарної роботи, входять: заступник директора з виховної роботи, заступник директора з навчальної роботи, заступник директора з навчально-виробничої роботи, завідувач денного навчання, психолог, досвідчені куратори груп.

Рада з соціально-гуманітарної роботи, аналізує якість проведення інформаійно-просвітницьких годин в академічних групах, виховну ефективність загальноколеджних студентських колективних творчих справ, вивчає, аналізує і розробляє рекомендації щодо розв'язання важливих проблем життя студентських колективів. На засіданнях ради з виховної роботи заслуховуються питання про стан реалізації перспективних програм створення музеїв коледжу: сучасного українознавства, історії коледжу, та зміцнення матеріально-технічної бази для художньо-естетичної і спортивно-оздоровчої роботи зі студентською молоддю. Особлива увага приділяється організації щорічного оздоровлення студентів, участі студентської молоді у Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, регіональних та міських, університетських творчих фестивалях, конкурсах, спортивних змаганнях.

Рада з соціально-гуманітарної роботи,взаємодіє з кураторами груп, старостатом, студентським парламентом, студентською радою гуртожитку, профспілковим комітетом коледжу, батьківським комітетом.

 

З метою організації та проведення атестації керівників, їх заступників (керівні кадри), інших педагогічних працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації у коледжі відповідно до Типового положення наказом створено дорадчий орган – атестаційну комісію І рівня, діяльність якої спрямована на реалізацію спрямованої на всебічне комплексне оцінювання фахової діяльності педагогічних працівників системи заходів, за якою визначаються відповідність їх займаній посаді, рівень кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Кадрова комісія є дорадчим органом, принципи та порядок роботи якої для педагогічних кадрів ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» визначає Положення.

Робота кадрової комісії – процедура систематичного формалізованого оцінювання відповідності виконання обов’язків педагогічного працівника за термін дії контракту.

Підставою для роботи кадрової комісії є наказ директора коледжу, який видається щорічно. Постійними членами кадрової комісії коледжу є: заступник директора з НР, заступник директора з соціально-гуманітарної роботи, завідувач навчально-методичного кабінету, заступник директора з господарчої роботи, інспектор відділу кадрів, голова профспілкової організації викладачів та співробітників. Крім того, до складу комісії входять провідні фахівці, що обираються педагогічною радою коледжу.

 

Комісія щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників розглядає питання розподілу та працевлаштування випускників з урахування запитів на ринку праці Луганської області та України; діє згідно з «Положенням про працевлаштування випускників вищих навчальних закладів».

До складу комісії входять: директор, заступник директора з навчально-виробничої роботи, завідувач денним навчанням, психолог коледжу, голова профкому студентів та куратори випускних груп.

Мета роботи даної комісії – сприяння випускникам у працевлаштуванні після закінчення навчального закладу.

На засіданнях комісій розглядаються питання:

 • знайомство членів комісії з постановою Кабінету міністрів України «Про порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів» та з Положенням МОН України "Розяснення щодо питань працевлаштування випускників ВНЗ" (від 01.07.15 №43/01-12);
 • розробка заходів щодо організації працевлаштування випускників на поточний рік;
 • стан укладання студентами-випускниками типових угод з роботодавцями;
 • результати роботи членів комісії з відділом освіти Головного управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації;
 • стан працевлаштування випускників.

Позитивно впливає на рішення питань працевлаштування науково-методична робота:

 • організація зустрічей з працівниками відділів освіти, вчителями загальноосвітніх шкіл, вихователями дошкільних навчальних закладів;
 • проведення ярмарку випускників;
 • листування з відділами освіти Луганської області.

Створення системи ступеневої освіти, а саме, відкриття спеціальностей в ЛНУ імені Тараса Шевченка за скороченим терміном навчання на базі коледжу, сприяє покращенню результатів роботи з питань працевлаштування.

Підсумком роботи комісії є інформація про стан подальшого навчання студентів та їх працевлаштування, яка розглядається на адміністративних нарадах коледжу та надається до Міністерства освіти і науки України.

 

Студентська рада гуртожитку коледжу (далі студрада гуртожитку коледжу) є громадським органом самоврядування студентів і створюється для залучення його мешканців до проведення заходів, направлених на поліпшення житлових та санітарно-побутових умов, перепускного та санітарного режимів, проведення виховної, культурно-масової, спортивної роботи, організацію відпочинку, пропаганду здорового способу життя, надання допомоги адміністрації щодо поселення та проживання студентів у даному гуртожитку.

 

Циклові (предметні) комісії – методичне об'єднання викладачів, які розглядають питання удосконалення фахової підготовки майбутніх спеціалістів через наукове та професійне зростання викладачів, їх інноваційну педагогічну діяльність.

У коледжі працюють такі циклові комісії:

Соціально-гуманітарного та природничого циклу

Голова циклової комісії Пивоварова Ганна Сергіївна

Проблема ц/к: формування високого рівня громадсько-активної, художньо-освіченої особистості майбутніх спеціалістів; шляхом залучення до історичних, культурно- мистецьких надбань українського народу.

 

Загальної та дошкільної педагогіки і психології

Голова циклової комісії Ляшенко Катерина Іванівна

Проблема ц/к: єдине інформаційно-освітнє середовище як важливий елемент підвищення якості підготовки фахівців

 

Загальної філології

Голова циклової комісії Сергієнко Лариса Василівна

Проблема ц/к: модернізація навчання філологічних дисциплін як основа якісної підготовки фахівців

 
     

Загальнотехнічних та математичних дисциплін

Голова циклової комісії Демченко Павло Євгенович

Проблема ц/к: пошук ефективних методик запровадження в процес підготовки майбутніх вчителів технічної праці сучасних педагогічних технологій

 
     

Фізичного виховання

Голова циклової комісії Крошка Світлана Андріївна

Проблема ц/к: науково-практична підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до вирішення задач виховання і навчання молодого покоління в умовах модернізації освіти України та Євроінтеграції.

 
     

Журналістики

Голова циклової комісії Сергєєва Ірина Юріївна

Проблема ц/к: формування професійних компетентностей у сфері видавничої справи, літературного редагування інформації та оволодіння сучасними технологіями у сферах видавництва та редагування.

 
     

Голова циклової комісії кураторів академічних груп

Голова циклової комісії Чурілова Вікторія Євгенівна

 

 

Корисні посилання
Різне

© Відокремлений структурний підрозділ «Лисичанський педагогічний фаховий коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2021