Лисичанський педагогічний коледж
 

Новини

31.05.2017

31 травня 2017 р. відбулося засідання педагогічної ради з питання «Інформаційне середовище навчального закладу: шляхи ефективного входження до світового медіапростору. Результати ІІІ етапу реалізації Програми освітньої діяльності».

Завідувач навчально-методичного кабінету Сергієнко Л. В. у своєму виступі зупинилася на ключових питаннях реалізації ІІІ (моніторингового) етапу Програми освітньої діяльності щодо пошуку шляхів ефективного входження до світової медіаосвіти в умовах удосконалення інформаційного освітнього середовища навчального закладу.

Сучасний  освітній  процес – це  зміна акцентів з викладання, активної діяльності викладацького колективу, на навчання – активну пізнавальну  діяльність студента. У таких умовах принципово змінюється діяльність педагога,  інтеграційним критерієм хорошої підготовленості  якого в сучасних умовах крім педагогічної майстерності, комунікаційної компетентності є застосування нових, зокрема ІК-технологій.

Важливою складовою формування інформаційно-освітнього середовища навчального закладу слід розглядати творче застосування у процес підготовки фахівців сучасних освітніх ІК-технологій, що забезпечує якісну інтеграцію наукової і навчальної, навчально-виробничої і соціально-гуманітарної роботи.

Створення  та удосконалення інформаційно-освітнього середовища навчального закладу вимагає науково-методичної роботи викладачів щодо створення й апробації авторських електронних підручників та контролюючих програм з циклу професійно орієнтованих дисциплін розміщених у фахових кабінетах, лабораторіях випускових циклових комісій; Web-сайті  бібліотеки, що забезпечує ефективність   самостійної роботи студентів.

Для розв'язання одного з основних завдань сучасного вищого навчального закладу, підготовки випускників до життя в інформаційному суспільстві, необхідно забезпечити високу якість інформаційного середовища: ефективна організація структури, у якій накопичуються та зберігаються інформаційні ресурси та надаються інформаційні послуги – медіацентр коледжу.

Формування інформаційного освітнього середовища педагогічного навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації розглядаємо як головну умову реалізації  завдання якісної  підготовки  висококваліфікованого  фахівця, підготовленого згідно з вимогами ринку працедавців й зокрема відповідно до Концепції Нової української школи, формула якої: «Наскрізне застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та управлінні закладами освіти і системою освіти має стати інструментом забезпечення успіху нової української школи. Запровадження ІКТ в освітній галузі має перейти від одноразових проектів у системний процес, який охоплює всі види діяльності. ІКТ суттєво розширять можливості педагога, оптимізують управлінські процеси, таким чином формуючи в учня важливі для нашого сторіччя технологічні компетентності».

Сергєєва І. Ю., методист коледжу, зупинилася на змісті діяльності викладачів коледжу спрямованому на ефективно нові підходи до організації навчального процесу зі студентами з використанням віртуального простору та хмарних технологій, на апробації системи персональних навчальних блогів, мудлів, сайтів, офлайнматеріалів, навчальних посібників, контролюючих програм. Акцентувала увагу на тому, що викладачі коледжу постійно працюють над професійним зростанням, власним реноме та підвищують рівень знань у сфері E-learning.

Аналіз діяльності навчально-методичної лабораторії окреслено Пивоваровою Г. С., зупинившися на аспектах педагогічного вишколу майбутніх фахівців засобами кіберпростору.

«Професійна компетентність учителя передбачає єдність його теоретичної й практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності, – зазначила у своєму виступі Ляшенко К. І., – що забезпечить можливість успішно виконувати оновлені педагогічні функції. У контексті підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності на компетентнісній основі важливе місце займає педагогічна практика, яка сприяє тому, що теоретичні знання студентів поступово перетворюються в конкретні виховні вміння й навички». Не менш важливим педагогічним завданням є збагачення та систематизація як педагогами, так і майбутніми фахівцями змісту шкільної освіти через використання сучасних електронних носіїв інформації, розробку та апробацію новітніх інтерактивних методик навчання, використання комп'ютерних, телекомунікаційних засобів, друкованих ЗМІ у навчальній, виховній та соціалізуючій роботі з учнями.

У поточному навчальному році можна виділити такі напрями:

  • розробка студентами-практикантами електронних портфеликів до позакласних заходів,
  • створення серії електронних методичних рекомендацій, посібників у допомогу студенту-практиканту з урахуванням вимог Концепції нової школи,
  • оформлення креативних звітів студентів з різних видів педагогічної практики у формі відеороликів,
  • створення та підтримка блогів з педагогічної практики.

У своїй практичній підготовці студенти застосовують сучасні ІКТ-технології, апробують інноваційні методики та техніки, запроваджують елементи змішаного та інтегрованого навчання, відповідно до завдань Концепції нової школи.

Чурілова В. Є., голова Ради з соціально-гуманітарної роботи, проаналізувала шляхи і моделі входження основних підструктур СГР до мультимедійних послуг інноваційної діяльності показав, що на ІІІ етапі, який є моніторинговим і по суті продовжував бути практичним, викладацький колектив Лисичанського педагогічного коледжу направив зусилля на формування сучасного іміджу навчального закладу, зробивши напрямки  соціально-гуманітарної роботи доступними як через

  • інформаційні ресурси основного коледжного студентського сайтів, можливості соціальних мереж; так і через
  • створення внутрішнього інформаційного середовища.

За результатами педагогічного інформаційного дайджесту визначено перспективи щодо апробації, впровадження напрацьованих медіа-матеріалів під час ІV (моніторингового) етапу Програми освітньої діяльності, акцентувавши увагу на подальшій роботі з програмним забезпеченням Moodle 3.1., популяризації медіа-надбань за напрямками діяльності шляхом участі в наукових форумах різних рівнів, а також наповненні медіа ресурсами цифрового репозиторію як відкритого електронного архіву матеріалів наукового та навчально-методичного призначення.

 
     
 
     
 

 

Корисні посилання
Різне

© ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2012-2019